นิทรรศการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย


นิทรรศการขนาดย่อมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย