นิทรรศการ
พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย


จัดแสดงผ้าไทยจากภูมิภาคต่างๆ ลวดลายและการถักทออันงดงาม บอกเล่าถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ความเป็นมาของเครื่องแต่งกายไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไปจนถึงการรับวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม

Royal-Visits-Exhibition พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย พัสตราภรณ์ไทย และเครื่องแต่งกายไทย