นิทรรศการ
ภาพเก่าเล่าอดีต


จัดแสดงภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตในอดีตของชาวหนองคาย ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ อาทิ ชาวจีน ญวน ลาว และไทย ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเป็นเวลาช้านาน

ภาพเก่าเล่าอดีต ภาพเก่าเล่าอดีต Thai-Post-Exhibition Thai-Post-Exhibition ภาพเก่าเล่าอดีต ภาพเก่าเล่าอดีต ภาพเก่าเล่าอดีต ภาพเก่าเล่าอดีต